Przegląd głównych statystyk dotyczących sytuacji NEET w Irlandii

W maju 2018 roku Irlandzki Centralny Urząd Statystyczny opublikował badania, w których zadeklarował, że w 2016 roku 1 na 6 (15,9%) młodych Irlandczyków w wieku 18 - 24 pozostawało bez pracy, bez wykształcenia lub szkolenia. Odsetek ten jest zgodny ze średnią unijną stopą NEET wynoszącą 15,2% i świadczy o poprawie sytuacji w stosunku do poprzedniego roku, kiedy wskaźnik NEET w Irlandii wynosił ok. 20%.

Irlandzki Plan Gwarantowanego Wdrażania Młodzieży (opublikowany w styczniu 2014 r.) opisuje krajowe działania, które należy wdrożyć  celem zmniejszenia wskaźnika NEET w Irlandii. Następujące osoby w wieku 15-24 lat zalicza się do kategorii NEET (zgodnie z definicją Eurostatu):

  • Nie są zatrudnione (tzn. bezrobotne lub nieaktywne zgodnie z definicją Międzynarodowej Organizacji Pracy);
  • Nie podejmowali procesu edukacji ani szkolenia w ciągu czterech tygodni poprzedzających badanie. Podział irlandzkich NEET według rodzajów jest dostępny w statystykach z czerwca 2013 r., kiedy wskaźnik NEET wynosił 18%, w przybliżeniu był o 2 p.p. wyższy niż rzeczywisty. Podział irlandzkich NEET według rodzajów jest dostępny w statystykach z czerwca 2013 r., kiedy wskaźnik NEET wynosił 18%:

Jak wykazano w powyższej tabeli, bezrobotni stanowią 61% wśród NEET, następną grupę stanowią uczniowie (osobiście deklarujący przynależność do tej grupy) 22,4% oraz osoby nieaktywne 16,4%.

 

Biorąc pod uwagę dużą liczbę osób bezrobotnych w całkowitej liczbie młodzieży NEET, interesujące jest dostrzeżenie pewnej tendencji Wskaźnika Bezrobocia wśród Młodzieży (YUR od Youth Unemployment Rate) w wieku 15-24 lat w ostatnich latach. Tendencja ogółu bezrobotnych, w tym młodzieży, maleje od czasu kryzysu w latach 2007-2012, ale liczba bezrobotnych młodych ludzi w Irlandii utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie wynoszącym około 34 700 tys. odnotowane na koniec września 2018 roku, co tym samym  stanowi 12,9% całkowitej liczby bezrobotnych.

 

Podział hrabstwa według Wskaźnika Bezrobocia wśród Młodzieży (YUR ) jest dostępny w danych z 2011 r., gdy ogólna stopa bezrobocia młodzieży wyniosła 58,8% dla grupy osób w wieku 15-19 lat i 34,7% dla osób w wieku 20-24 lat. Poniższe wykresy przedstawiają procent dla każdego hrabstwa:

 

Irlandia należy do krajów UE, w których odsetek młodzieży NEET znacznie wzrósł wraz z wiekiem badanych w latach 2006-2015: odsetek osób w wieku 20-24 lat uległ pogorszeniu o 7,8 punktów procentowych od 2006 r. w porównaniu do średniej europejskiej wynoszącej 1 p.p. pod względem zmiany wskaźnika NEET [1].

Całkowity odsetek młodzieży NEET w wieku 20-24 lat na koniec 2015 r. w Irlandii wynosił 19,7% w porównaniu do średniej europejskiej wynoszącej wówczas 17,3% i 11,9% w 2006 r.

Ostatnie dane z Głównego Urzędu Statystycznego Irlandii wskazują, że prawie 40 000 młodych ludzi poniżej 25 roku życia jest zarejestrowanych w Aktualnym Rejestrze, co oznacza, że otrzymują oni zasiłek dla osób poszukujących pracy inne świadczenia w lokalnych urzędach Ministerstwa Opieki Społecznej. Wśród nich 16 000 zarejestrowanych jest w rejestrze już od ponad roku.

Dane dotyczące regionu regionu środkowo-zachodniego (Clare, Limerick i Tipperary)

Dane dotyczące Wskaźnika Młodych Bezrobotnych w 2011 r., a w szczególności w regionie środkowo-zachodnim Irlandii, przedstawiają się następująco:

Jak wspomniano wcześniej, Wskaźnik Bezrobocia Młodych osób zmniejszył się w całej Irlandii w 2011 r., Rozsądnie jest oczekiwać, że te wartości procentowe w poszczególnych hrabstwach będą ulegać znacznej poprawie. Niemniej jednak dostarczają one użytecznego poglądu na temat jak wiele znaczył w regionie środkowo-zachodnim, w tym właśnie okresie Wskaźnik Bezrobocia Młodych.

Aby uzyskać ogólną koncepcję poprawy sytuacji w regionie środkowo-zachodnim, biorąc pod uwagę Wskaźnik Bezrobocia Młodych, możliwe jest porównanie liczby osób w wieku poniżej 25 lat znajdujących się w Aktualnym Rejestrze bezrobotnych od początku 2012 r. do końca września 2018 r.:

 

Działania podjęte w programie Gwarancji dla Młodzieży

Inicjatywa irlandzka na rzecz wdrożenia zalecenia Rady UE w sprawie Gwarancji dla Młodzieży (wspieranego przez centralne finansowanie UE w kwocie 6 mld EUR) obejmuje rozszerzony zakres wsparcia i działań, w tym: spotkania grupowe, a następnie spotkania sam na sam z urzędnikiem prowadzącym sprawę; opracowanie indywidualnego planu rozwoju i comiesięczne spotkania z urzędnikami prowadzącymi sprawę; rezerwacja miejsc na kursy dokształcające i szkoleniowe; w Tus, Gateway, Community Employment; dostęp do międzynarodowych doświadczeń zawodowych lub szkoleniowych; dedykowane portale pracownicze i dodatki. Irlandzki program gwarancji dla młodzieży jest regulowany przez plan wdrażania gwarancji dla młodzieży (YGIP), opublikowany w styczniu 2014 r.

Analiza czynników społecznych i ekonomicznych związanych z NEET

Przeprowadzono analizy i badania statystyczne w celu zrozumienia charakterystyki grupy NEET oraz ich cech społecznych i ekonomicznych. Wyniki tych badań zostały zawarte w raporcie OECD "NEET Młodzież w następstwie kryzysu" opublikowanym w 2015 r. (Opracowanie danych z 2012 r.). Niektóre z najciekawszych wniosków są następujące:

 

  • Irlandia była jednym z krajów UE, które odnotowały największy spadek aktywności zawodowej wśród młodych osób w latach 2007-2012, wynoszący 11 punktów procentowych, ponieważ kraj ten został najbardziej dotknięty przez kryzys gospodarczy.
  • Spadek zatrudnienia młodzieży w Europie dotknął najbardziej osoby o niskim wykształceniu. Liczba młodych ludzi którzy znaleźli zatrudnienie była niższa w 2012 r. niż w 2007 r. W większości krajów OECD, liczba osób zatrudnionych spadła średnio o 9%. Straty w zatrudnieniu dotyczyły prawie wyłącznie młodzieży o niskim i średnim wykształceniu, a zatrudnienie młodzieży wykształconej było stabilne, a nawet wzrosło. Jedynie w Irlandii, Grecji i Hiszpanii, gdzie spadek zatrudnienia młodzieży był najsilniejszy, liczba miejsc pracy dla młodzieży wykształconej również spadła.
  • Wydaje się, że istnieje silne powiązanie między ryzykiem zostania NEET a poziomem edukacji rodziców młodej osoby. We wszystkich krajach OECD maksymalny poziom wykształcenia osiągany przez rodziców NEET jest niższy średnio niż w przypadku osób nie będących NEET’ami. Uśrednione w krajach OECD maksymalny poziom edukacji rodzicielskiej dla młodzieży NEET jest o prawie połowę niższy niż w przypadku uczniów NEET w porównaniu z nie NEET’ami. Luka w poziomie wykształcenia rodziców jest najwyższa w Belgii i Irlandii, gdzie odpowiada niemal jednemu poziomowi ISCED.
  • Udział jednoosobowych gospodarstw domowych wśród młodzieży NEET jest wysoki. Średnio nieco powyżej 3% wszystkich NEET’ów mieszka w gospodarstwach domowych z jednym rodzicem, czyli prawie trzy razy więcej niż w ogólnej populacji młodzieży. Najwyższe wartości osiąga się w Irlandii i Zjednoczonym Królestwie, gdzie 11% wszystkich NEET mieszka jako samotni rodzice.
  • Wskaźniki ubóstwa młodzieży NEET są znacznie wyższe niż w przypadku młodzieży spoza środowiska NEET.
  • Osoby ze środowiska NEET są znacznie bardziej dotknięte problemami zdrowotnymi niż inni młodzi ludzie.