Kraina Tysiąca Jezior i Zielone Płuca Polski

Województwo warmińsko-mazurskie położone jest w północno-wschodniej części Polski. Składa się z historycznych krain Warmii, Mazur i Powiśla. Z uwagi na swoje walory przyrodnicze uważane jest za jeden z najpiękniejszych regionów Polski.

Województwo warmińsko-mazurskie jest czwartym co do wielkości regionem Polski o powierzchni ponad 24 tys. km kwadratowych. Zamieszkuje go ponad 1,4 mln osób, co stanowi 3,7% całej populacji Polski. Gęstość zaludnienia jest najniższa w Polsce – 59 osób na km kwadratowy.

Społeczeństwo województwa jest stosunkowo młode: 23,2 % mieszkańców stanowią osoby w wieku przedprodukcyjnym, 63,5% w wieku produkcyjnym, 13,3% w wieku poprodukcyjnym. Województwo charakteryzuje się jednym z najwyższych w kraju wskaźnikiem przyrostu naturalnego: 1,6.

Sytuacja na rynku pracy na Warmii i Mazurach

Od kilku lat sytuacja na rynku pracy w województwie warmińsko-mazurskim charakteryzuje się pozytywnymi tendencjami w zakresie kształtowania się liczby bezrobotnych oraz wartości stopy bezrobocia.

Obecnie na rynku pracy obserwujemy systematycznie malejące bezrobocie, spadek stopy bezrobocia rejestrowanego, a także rosnące zatrudnienie. Zachodzące zmiany nie niwelują jednak niejednorodności polskiego rynku pracy, gdzie obok centrów rozwoju istnieją regiony słabiej rozwinięte. Do nich zaliczamy województwo warmińsko-mazurskie.

Analizując wskazane poniżej wartości wskaźników aktywności ekonomicznej ludności tj. współczynnika aktywności zawodowej oraz stopy bezrobocia, wynika, iż województwo warmińsko-mazurskie w dalszym ciągu charakteryzuje się wysokim stopniem bierności zawodowej mieszkańców.

Wykres 1 i 2
Wybrane wskaźniki aktywności ekonomicznej ludności Polski według województw w I kwartale 2018 roku* (w %)

 

 

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędach Pracy

Pierwsza połowa 2018 roku to kolejne miesiące spadku liczby bezrobotnych. Na Warmii i Mazurach na koniec czerwca 2018 roku w rejestrach figurowało 50 861 osób, co oznacza, że w odniesieniu do analogicznego okresu 2017 roku jest to spadek o 17,2% (o 10 597 osób).

Stopa bezrobocia rejestrowanego

Województwo warmińsko-mazurskie jest regionem, który od wielu lat charakteryzuje się jedną z najwyższych stóp bezrobocia w kraju. Poziom stopy bezrobocia w województwie warmińsko-mazurskim jest mocno zróżnicowany terytorialnie. W czerwcu 2018 roku w dziewięciu powiatach wskaźnik stopy bezrobocia ukształtował się poniżej średniej wojewódzkiej. Nadal problemem jest wysokie, utrzymujące się bezrobocie w północnych powiatach, położonych w bezpośrednim sąsiedztwie granicy państwa z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej (kętrzyński, braniewski, węgorzewski i bartoszycki).

Bezrobotni według płci

Jak wynika ze statystyk, liczba kobiet pozostających w ewidencji urzędów pracy w województwie warmińsko-mazurskim systematycznie spada. W odniesieniu do czerwca 2017 roku, zmniejszyła się o 4 745 osób (13,9%) i wyniosła 29 443 osoby. Jednak dynamika spadku liczby bezrobotnych kobiet jest mniejsza, niż mężczyzn bowiem nastąpił wzrost (o 2,3 pkt proc.) udziału procentowego kobiet w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych do poziomu 57,9%.

Bezrobotni według miejsca zamieszkania

Podobnie jak w 2017 roku, największy udział procentowy bezrobotnych zamieszkujących

obszary wiejskie w ogólnym bezrobociu, odnotowano w powiatach: nowomiejskim (75,4%), elbląskim (73,5%) i olsztyńskim (68,6%). Do powiatów o najmniejszym odsetku bezrobotnych mieszkańców wsi należą: ełcki (43,8%), iławski (45,1%) i piski (46,1%).

Bezrobotni Absolwenci

Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki stanowią 1,5% ogółu bezrobotnych. Na koniec czerwca 2018 roku zarejestrowane były 753 osoby o takim statusie. W porównaniu do 2017 roku, liczba bezrobotnych do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki spadła o 334 osoby (30,7%), natomiast ich udział procentowy zmniejszył się o 0,3 pkt proc.

Tabela 1. Bezrobotni absolwenci w latach 2017-2018 (wg stanu na koniec czerwca)


 

Bezrobotni według wieku

Poddając analizie wiek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy można zauważyć, że podobnie jak w poprzednich latach, największy odsetek stanowią osoby w wieku od 25 do 34 lat. Udział bezrobotnych tej grupy wiekowej wyniósł w województwie w pierwszym półroczu 2018 roku 28,4% (14 455 osób) i był wyższy w porównaniu z 2017 rokiem o 0,9 pkt proc. Odsetek osób w wieku 35-44 lata w województwie ukształtował się na poziomie 22,3% (11 363 osoby) i był wyższy o 0,8 pkt proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2017 roku